OČI - 3.000 €

Blefaroplastika. - Tako se zo- ve estetski zahvat kojim se s očnih kapaka skida višak opu- štene kože ili koriguju podoč- njaci. Operacija se radi u op- štoj ili lokalnoj anesteziji i tra- je najviše 1 sat. Okvirna cena na evropskim klinikama:

LICE - 4,000 €

RINOPLASTIKA Najteža i najdelikatnija operacija, iza- zov za svakog hirurga. Radi se na slepo da ne bi bilo vi- dljivih ožiljaka. Skida se „gr- ba", koriguju krivi, predu- gački ili preširoki nosevi, ublažavaju baburasti vrhovi. Anestezija je lokalna ili op- šta, zavisno od slučaja, a operacija traje oko 2 sata. Usne Punjenje.

LICE - 8,000 €

LIFTING Podmlađivanje i ulepšavanje celog lica ili pojedinih delova. Ožiljci se skrivaju u kosi ili iza ušiju. Operacija se radi u opštoj anesteziji i traje 2-3 sa- ta.

USNE 500 €

Punjenje - Usne se povećavaju ubrizgavanjem sop- stvenog masnog tkiva ili sintetskih materijala (sili- konski gel, kolagen, polia- krilamid, hijaluronska kiseli- na). Dejstvo traje 6 mese- ci, anestezija je lokalna.

VRAT - 4.000 €

Minilifting i liposkulptura. Cilj je eliminisanje podvaljka ili viška opuštene kože (ta- kozvani „ćureći vrat"). Ope- racija traje 1-2 sata, u lo- kalnoj anesteziji

GRUDI -6.000 €

Mamaplastika Povećanje se vrši pomoću implantata napunje- nih silikonskim gelom, poliureta- nom ili fiziološkim rastvorom. Ve- ličina varira od 50 do 500 ccm, a najčešće se ugrađuju implanta- ti od 200 do 350 ccm. Ožiljci su gotovo nevidljivi a operacija, u op- štoj anesteziji, traje oko 2 sata.

STOMAK - 2.000 €

Abdominoplastika. - Odstranjuje se višak kože i masnog tkiva sa trbuha. Operacija je bolna i osta- vlja ožiljak dug i do 20 cm (može se pokriti gaćicama). Zahvat tra- je 3 sata, u opštoj anesteziji.

BOKOVI - 2.000 €

Liposukcija. - Uz poveća- nje dojki, najtraženiji „re- tuš. Nema ožiljka jer se koriste fine aspiracione kanile: masno tkivo se naj- pre fizički razbija, a zatim izvlači pomoću vakuuma. Salo može da se usisa" i sa drugih delova tela. Ane- stezija je lokalna, a opera- cija traje 1-2 sata.

Izdvajamo

Povecanje grudi

Povećanje grudi je hirurški zahvat kojim se poboljšava veličina i oblik ženskih…

Operacija Ušiju

Operacija uha Operacija ušiju ili korekcija ušiju spada u jednu od češćih…

Operacija podbratka

Operacija podbratka je hirurška intervencija koja je potrebna onda kada se stvore…

Zatezanje lica

Zatezanje lica ili “face liting”je hirurški zahvat koji se vodi u onoj…

Zatezanje kapaka

Zatezanje kapaka odnosno korekcija kapaka je intervencija koja se primenljuje kada je…

Nose surgery

Nose surgery, or correction, the formation of the nose to improve it appearance and / or solving problems with breathing.

Abdominoplasc

Abdominoplastc or dermolipectomion (tightening of the stomach) is a procedure which removes excess skin and subcutaneous tissue.

Hair transplantation

Advanced surgical techniques for transplanting hair provide a permanent solution for those who have lost their hair or have sparse hair.

Breast enlargement

Augmentation, or breast enlargement surgery involves improving the size and shape of women’s breasts.

Pozovite nas